កាលិកបត្រ
អប់រំ
កម្ពុជា

ដើម្បីបញ្ជូនអត្ថបទមិនទាន់បោះពុម្ពរបស់អ្នកទៅកាន់កាលិកបត្រអប់រំកម្ពុជា សូមបំពេញព័ត៌មាននៃអត្ថបទមិនទាន់បោះពុម្ពរបស់លោកអ្នកខាងក្រោម។ សូមភ្ជាប់ឯកសារនៅក្នុងឯកសារ Word តែប៉ុណ្ណោះ។ PDF ឬប្រភេទឯកសារផ្សេងទៀតមិនត្រូវបានទទួលយកទេ។

ថ្លៃបោះពុម្ព

លោកអ្នកមិនចាំបាច់បង់ថ្លៃសេវាណាមួយដើម្បីបោះពុម្ពផ្សាយអត្ថបទមិនទាន់បោះពុម្ពរបស់អ្នកជាមួយកាលិកបត្រអប់រំកម្ពុជាទេ។ កាលិកបត្រអប់រំកម្ពុជាទទួលខុសត្រូវចំពោះរាល់ការចេញថ្លៃទាក់ទងនឹងការផ្ទៀងផ្ទាត់ការកែសម្រួលការរៀបចំទ្រង់ទ្រាយ និងបោះពុម្ព។