កាលិកបត្រ
អប់រំ
កម្ពុជា

អំពីកាលិកបត្រអប់រំកម្ពុជា

កាលិកបត្រអប់រំកម្ពុជាគឺជាការបោះពុម្ពជាពីរភាសា(ខ្មែរនិងអង់គ្លេស)និងការបោះពុម្ពផ្សាយប្រចាំឆ្នាំដែលគ្រោងនឹងចេញនៅខែមិថុនានិងខែធ្នូជារៀងរាល់ឆ្នាំ។ កាលិកបត្រនេះបណ្តុំឡើងដោយផ្នែកសំខាន់ពីរគឺការស្រាវជ្រាវនិងការសន្ទនា។ ការសន្ទនាអាចមាននៅក្នុងទម្រង់នៃការពិនិត្យសៀវភៅ ការសរសេរអត្ថបទខ្លីៗ និងការឆ្លើយតបគោលនយោបាយ។ កាលិកបត្រនេះមានគោលបំណងលើកកម្ពស់វប្បធម៌ស្រាវជ្រាវ និងផ្តល់ការស្រាវជ្រាវផ្អែកលើភស្តុតាង ដើម្បីផ្តល់ដំណឹងអំពីការរៀបចំគោលនយោបាយ និងអន្តរាគមន៍គម្រោងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។

វិសាលភាព

កាលិកបត្រអប់រំកម្ពុជាបោះពុម្ពផ្សាយលើវិស័យពាក់ព័ន្ធរួមមាន៖

  • ការគ្រប់គ្រងការអប់រំនិងការរៀបចំការអប់រំ
  • ទស្សវិជ្ជាអប់រំ និងទ្រឹស្តីនៃការអប់រំ
  • គោលនយោបាយអប់រំ
  • ការរៀននិងការបង្រៀន
  • គរុកោសល្យ
  • សង្គមវិទ្យាអប់រំ
  • ការអប់រំគ្រូបង្រៀន
  • តេស្តនិងវាយតម្លៃ