កាលិកបត្រ
អប់រំ
កម្ពុជា

ប្រសិនបើអ្នកមានសំនួរទាក់ទងនឹងការបោះពុម្ភផ្សាយជាមួយកាលិកបត្រអប់រំកម្ពុជាសូមផ្ញើ Email មកយើងតាមរយ:

អាសយដ្ឋាន: អគាររដ្ឋបាលនៃក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា ការិយាល័យស្រាវជ្រាវ និងវិភាគគោលនយោបាយ នាយកដ្ឋានគោលនយោបាយ
Email: cer.editor@moeys.gov.kh
Tel: (+855) 069 666 916
Facebook: នាយកដ្ឋានគោលនយោបាយ-DoPo