កាលិកបត្រ
អប់រំ
កម្ពុជា

អំពីកាលិកបត្រអប់រំកម្ពុជា

កាលិកបត្រអប់រំកម្ពុជាគឺជាការបោះពុម្ពពីរភាសា(ខ្មែរនិងអង់គ្លេស)និងការបោះពុម្ពផ្សាយប្រចាំឆ្នាំដែលគ្រោងនឹងចេញនៅខែមិថុនានិងខែធ្នូជារៀងរាល់ឆ្នាំ។ កាលិកបត្រនេះ បណ្តុំឡើងដោយផ្នែកសំខាន់ពីរគឺការស្រាវជ្រាវនិងការសន្ទនា។ ការសន្ទនាអាចមាននៅក្នុងទម្រង់នៃការពិនិត្យសៀវភៅ ការសរសេរអត្ថបទខ្លីៗនិងការឆ្លើយតបគោលនយោបាយ។ កាលិកបត្រនេះមានគោលបំណងលើកកម្ពស់វប្បធម៌ស្រាវជ្រាវ និងផ្តល់ការស្រាវជ្រាវផ្អែកលើភស្តុតាងដើម្បីផ្តល់ដំណឹងអំពីការរៀបចំគោលនយោបាយនិងអន្តរាគមន៍គម្រោងនៅកម្ពុជា។

គោលបំណងនៃកាលិកបត្រ

កាលិកបត្រអប់រំកម្ពុជា (ISBN 3333-4444) គឺជាការបោះពុម្ពផ្សាយដែលផ្តោតលើគោលនយោបាយ។ ជាទូទៅអ្នកឃ្លាំមើលរយៈពេលវែងរបស់កម្ពុជាយល់ស្របថា ទិដ្ឋភាពអប់រំរបស់ខ្លួនត្រូវបានផ្លាស់ប្តូរគួរឱ្យកត់សម្គាល់ក្នុងរយៈពេល២៥ឆ្នាំចុងក្រោយនេះ ទាំងចំនួនសាលារៀននៅកម្រិតនីមួយៗ និងចំនួនសិស្សនៅទូទាំងប្រទេស។ ទោះយ៉ាងណាក៏ដោយ ការកែលម្អគុណភាពនៅតែមិនស្មើគ្នានៅទូទាំងតំបន់ ក្នុងកំឡុងពេលនេះ។ ការផ្លាស់ប្តូរជាចម្បង បានកើតមានឡើង ដោយអន្តរាគមន៍ផ្អែកលើគម្រោងខ្នាតតូច ដែលបានការណែនាំនិងគាំទ្រដោយដៃគូអភិវឌ្ឍ។ បន្ទាប់មកគម្រោងមួយចំនួនត្រូវបានពង្រីកនៅទូទាំងប្រទេស ប៉ុន្តែមានលទ្ធផលចម្រុះដោយសារបរិបទសេដ្ឋកិច្ចសង្គមខុសគ្នានៅទូទាំងប្រទេសដែរ។ ទាក់ទងនឹងការរៀបចំនិងការអនុវត្តគោលនយោបាយ ប្រទេសកម្ពុជាភាគច្រើនដើរតាមនិន្នាការអប់រំពិភពលោក ដែលពេលខ្លះមិនឆ្លុះបញ្ចាំងពីការពិតក្នុងតំបន់ឡើយ។ មានហេតុផលជាច្រើនសម្រាប់ភាពឆកល្វែងនេះដែលទាក់ទងរវាងការបង្កើតគោលនយោបាយ យុទ្ធសាស្ត្រអនុវត្តន៍ និងការពិតក្នុងស្រុក។ ប៉ុន្តែបញ្ហារាំងស្ទះមួយគឺកង្វះការស្រាវជ្រាវជាកលាក់ និងឯករាជ្យ ជាពិសេស អ្នកស្រាវជ្រាវក្នុងស្រុក និងអ្នកគិតគូរ ដើម្បីជូនដំណឹងនិងកែលម្អលើអន្តរាគមន៍គម្រោង និងគាំទ្រដល់ការបង្កើតគោលនយោបាយ។ ថ្មីៗនេះមានតម្រូវការកាន់តែច្រើនឡើងៗសម្រាប់គោលនយោបាយផ្អែកលើភស្តុតាង និងអន្តរាគមន៍គម្រោង។ ទោះបីជាមានការរីកចម្រើនគួរឱ្យកត់សម្គាល់នៅក្នុងឧត្តមសិក្សាកម្ពុជា ក្នុងអំឡុងប៉ុន្មានទសវត្សរ៍ចុងក្រោយនេះក៏ដោយ ក៏វប្បធម៌ស្រាវជ្រាវក្នុងស្រុកនៅតែស្ថិតក្នុងដំណាក់កាលដំបូង។

លើសពីនេះ អត្ថិភាពនៃកាលិកបត្រសិក្សា ជាពិសេស កាលិកបត្រដែលមានស្តង់ដាដោយមានការពិនិត្យឡើងវិញ មានកម្រិតប្រកបដោយគុណភាព ទៅតាមការប្រែប្រួលនិងតាមកម្រិតនៃការចូលរួមរបស់ពួកគេជាមួយបញ្ញាវន្តបរទេសនិងដៃគូ។ ជាងនេះទៅទៀត មិនមានទិនានុប្បវត្តិទាក់ទងនឹងការអប់រំឡើយ។ ក្នុងន័យនេះវេទិកាដែលមានគុណភាពសម្រាប់បញ្ញាវន្តក្នុងតំបន់ដើម្បីបោះពុម្ពផ្សាយ និងចែករំលែកការរកឃើញការស្រាវជ្រាវអប់រំរបស់ពួកគេនៅមានកម្រិត។ គម្លាតនេះនាំមកនូវការជំរុញឱ្យមានកាលិកបត្រអប់រំកម្ពុជាកើតឡើង។