កាលិកបត្រ
អប់រំ
កម្ពុជា

ក្រុមវិចារណកថា

ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលវិចារណកថា

ឯកឧត្តមបណ្ឌិតសភាចារ្យ ហង់ ជួនណារ៉ុន រដ្ឋមន្រ្តី ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា

ឯកឧត្តមបណ្ឌិតសភាចារ្យ ណាត ប៊ុនរឿន រដ្ឋលេខាធិការ ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា

ឯកឧត្តម លីម សុធា  ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា

ឯកឧត្តមបណ្ឌិត ឌី សំស៊ីដេត ក្រសួងក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា

ឯកឧត្តម អ៊ឹង ប៊ូរ៉ាត់ ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា

ឯកឧត្តមបណ្ឌិត ឌី ខាំប៊ូលី  ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា

លោកបណ្ឌិត ហ៊ឹង ក្រាំង ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា

លោកបណ្ឌិត អ៊ុន លាង ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា

លោកបណ្ឌិត សុខ សូត្រ ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា

ឯកឧត្តមបណ្ឌិត យ៉ាស៊ូស៊ី ហ៊ីរ៉ូសាតុ សាកលវិទ្យាល័យ Sophia, ជប៉ុន

និពន្ធនាយក

លោកស្រីបណ្ឌិត បូ ច័ន្ទគុលិកា នាយកដ្ឋាគោលនយោបាយ នៃ ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា

និពន្ធនាយករង

លោកបណ្ឌិត ងិន ច័ន្ទរិទ្ធ សាកលវិទ្យាល័យAuckland, ប្រទេសនូវ៉ែលសេឡង់

លោកបណ្ឌិត សុខ សេរី សាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញ កម្ពុជា

លោក ពៅ សុគុណរិទ្ធ នាយកដ្ឋានគោលនយោបាយ នៃក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា កម្ពុជា